Kooperationen

RLT

Raumlufttechnische Geräte
Herstellerverband e.V.

BTGA

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.

TGA-Repräsentanz Berlin

EVIA

European Ventilation Industry Association

EPEE

European Partnership for Energy and the Eviroment